Chichén Itzá Hotel, Chichén Itzá
Telephone +52-985-851-0022