Lab Nah Hotel
Playa del Carmen
Telephone +52-984-873-2099 +52-984-879-4583