Hotel Valentin Imperial Maya, Playa del Secreto
Teléfono 984-206-3660