Hotel Radisson San Jeronimo, Monterrey
Teléfono 81-1734-1850