telefono
Hotel Fastos
Monterrey
Teléfono 81-1233-3500