telefono
Extended Suites Cataviña
Mexicali
Teléfono 686-564-1470